АУКЦИОНИ ЗА ТВЪРД КАПАЦИТЕТ НА IP КАЛОТИНА/ДИМИТРОВГРАД

Булгартрансгаз ЕАД ще предлага наличния твърд капацитет за пренос на точката Калотина/Димитровград, EIC 58Z-000000012-KD чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) в съответствие с аукционния календар на ENTSOG.

Месечен твърд капацитет за периода 1.12.2023 – 31.12.2023 ще бъде предложен на 20.11.2023 г. чрез регулярен аукцион на RBP.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

 

 

AUCTIONS FOR FIRM CAPACITY AT IP KALOTINA (BG)/DIMITROVGRAD (RS)

Bulgartransgaz will offer the available firm capacity at the IP Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS), EIC 58Z-000000012-KD, on RBP following the ENTSOG auction calendar.

Monthly firm capacity for the period 1.12.2023 – 31.12.2023 will be offered on 20.11.2023 at a regular auction on RBP.

MORE DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.