Чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) „Булгартрансгаз“ ЕАД:

  • Предлага за разпределение капацитет във всички точки на междусистемно свързване и вътрешните точки от газопреносната система на Дружеството;
  • Извършва процедури за управление на претоварването;
  • Осъществява услуги за разпределение капацитет на вторичен пазар;
  • Осъществява процеси по обмен, докладване и публикуване на информация, свързани с разпределението на капацитет.

 

Чрез RBP се изпълняват процедури за разпределение на капацитет на:

  • Точките на междусистемно свързване - чрез тръжна процедура (алгоритъм с явно наддаване и периодично повишение на тръжната цена, алгоритъм с еднаква цена) за стандартни продукти за твърд и прекъсваем капацитет - годишен, тримесечен, месечен, ден-напред и в рамките деня;
  • Вътрешните точки на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД - чрез пропорционално разпределение (pro-rata mechanism) за продукти за твърд капацитет - годишен, тримесечен, месечен, ден-напред и в рамките деня.

Обръщаме внимание на мрежовите ползватели, че при интерес към негрупирани (unbundled) капацитетни продукти - предлагани от DESFA и към групирани (bundled) продукти на IP Кулата/Сидирокастро е необходимо сключване на допълнително споразумение с RBP поради специфични изисквания на оператора DESFA. За целта, по време на регистрационния процес на RBP, посочете "DESFA S.A". В резултат, RBP ще Ви предостави специфично допълнително споразумение (NUMA).