Лого БТГ БГ

ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.8.3 Междусистемна газова връзка България — Сърбия (IBS)

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЕКТА НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ: "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Междусистемната газова връзка България – Сърбия на българска територия (IBS) е проект от „общ интерес” (ПОИ) съгласно Регламент (ЕС) 347/2013, приоритетен коридор: Връзки север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas).

 

ТЕКУЩ СТАТУС: Подготвителни дейности за стартиране на строителството

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Газовата междусистемна връзка България-Сърбия (IBS) се предвижда като реверсивна връзка, която ще свързва националните газопреносни мрежи на Република България и Република Сърбия.

Газопровода е с обща дължина около 170 км от гр. Нови Искър, Република България до гр. Ниш, Република Сърбия, от които около 62 км на българска територия.

След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток.

Трасето на преносния газопровод се характеризира със следните параметри:

  • Начало: съществуваща площадка за очистно съоръжение „Нови Искър” от националния газопровод;
  • Дължина на преносния газопровод от началната точка до точката на пресичане на българо-сръбската граница в размер наоколо 62 км.;
  • Газопроводно отклонение за АГРС “Сливница” с дължина около 0.2 km;
  • Газопроводно отклонение за АГРС “Драгоман” с дължина около 0.1 km;
  • Край: българо-сръбската граница.

КАРТА НА ТРАСЕТО

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТА

В изпълнение на Указания за прозрачност и обществено участие (Приложение VI към Регламент (ЕС) № 347/2013), „Булгартрансгаз” ЕАД публикува:

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

„Булгартрансгаз” ЕАД публикува Концепция за обществено участие във връзка с изпълнението на ПОИ 6.8.3.

ФОРМА ЗА КОНТАКТ И ОБРАТНА ВРЪЗКА:

Коментари,  въпроси и препоръки относно ПОИ 6.8.3 могат да бъдат изпращани:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ: Наръчник за процедурите в процеса по издаване на разрешения за проекти от „общ интерес” в Република България, се издава на основание чл. 9 на Регламент 347/2013 от Министерство на енергетиката, в качеството му на Национален компетентен орган.

ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА НА ЕК:  Повече информация за проектите от „общ интерес“ може да бъде открита на официалната интернет страница на Европейската Комисия (ЕК).

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ПОИ - ПЛАТФОРМА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ:  Платформата за прозрачност представлява система за обществена информация, която осигурява детайлна информация за проектите от общ интерес, включително техните географски данни, техническо описание, план за изпълнение и ползи, които те носят на държавите - членки и местните общности, както и получената от ЕС финансова подкрепа. Тази информация е достъпна за всеки гражданин на ЕС в съответствие с TEN-E Regulation (чл.18).