МИСИЯ

Булгартрансгаз” ЕАД е национално отговорен комбиниран газов оператор, осигуряващ лицензирани услуги по пренос и съхранение на природен газ в България.

Мисията на „Булгартрансгаз” ЕАД е да осигурява пренос на природен газ, следвайки интересите на държавата и обществото, да гарантира условия за сигурност и устойчиво развитие на газовия пазар в страната и региона, да подпомага активно процеса на либерализация в духа на общоевропейската енергийна политика.

Мисията на националния комбиниран газов оператор произтича както от вътрешното енергийно законодателство, така и от европейските норми и Третия енергиен либерализационен пакет.

ВИЗИЯ

Визията за развитието на „Булгартрансгаз” ЕАД е свързана с позиционирането на Дружеството като модерен и национално отговорен газопреносен оператор, активно работещ за поддържане и разширяване на надеждна газова инфраструктура на територията на Република България, с ключова роля в развитието на регионално значимите проекти в сектора и със значителен принос в постигането на целите за изграждане на единен общоевропейски свободен и конкурентен газов пазар.

Визията е свързана и с екологосъобразното развитие на всички проекти и дейности, както и със социалната и икономическа стабилност на районите, където Дружеството оперира.

Тя е свързана и с постигането на поставените основни цели за Дружеството.

ЦЕЛИ

Във връзка със своите задължения и отговорности, „Булгартрансгаз” ЕАД формулира следните стратегически цели, стъпващи на разбирането за модерен, ефективен и либерализиран газов пазар:

  • Осигуряване сигурността и надеждността на газопреносната система и Подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен”; 
  • Надеждно и ефективно функциониране на газопреносната система в условията на либерализиран газов пазар; 
  • Осигуряване на алтернативни маршрути и входни гранични точки за доставка на природен газ от различни източници до потребителите в страната;
  • Изграждане на нови газови отклонения за газифициране на нови региони и потребители на природен газ;
  • Оптимизация на дейностите, бизнес процесите, процедурите и правилата за осигуряване на леснодостъпни и качествени услуги за клиентите на Дружеството.