ПРОЕКТ № 2018-BG-IA-0133 „СЪЗДАВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ И НА ЗАЩИТЕНА СРЕДА ЗА КРИТИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

 

Основна цел на проекта

Целта на проекта е да повиши устойчивостта и потенциала за гарантиране достъпността на критичните услуги, предлагани от „Булгартрансгаз“ ЕАД като газопреносен оператор и оператор на съществени услуги, свързани с прилагането на Третия енергиен пакет, и по този начин да допринесе в установяването на интегриран и ефективно функциониращ единен енергиен пазар на територията на ЕС, като същевременно спомогне за изпълнение целите и изискванията на европейското и националното законодателство в областта на киберсигурността.

Основни дейности

Основните дейности, включени в проекта, са свързани със създаването на лаборатория за киберсигурност, среда за защита на критични данни и информационни системи и обучение на специалисти на „Булгартрансгаз“ в областта на информационната сигурност..

Предназначение на системите, обект на проекта

Защитена среда за критични данни и информационни системи:

 • Репликиране и архивиране на критични данни и системи
 • Изпълнение на стрес тестове и дейности по възстановяване на данните
 • В случай на инцидент с работните системи, резервните – от изградената среда за защита на критични данни и информационни системи, ще бъдат в готовност за функциониране, с цел избягване или минимизиране недостъпност на предлаганите услуги

Лаборатория за киберсигурност:

Създаване на виртуална среда от мрежови и информационни системи, с цел анализ на потенциални заплахи, злонамерени действия и други рискове за информационната сигурност; прилагане на различни политики за сигурност и анализ на въздействието им върху бизнес процесите в „Булгартрансгаз“; създаване на среда за:

 • Симулиране на кибер-атаки, разследване на кибер-инциденти, изследване за наличието на уязвимости в системата и приложенията функциониращи в нея
 • Наблюдение и анализиране на външни кибер-атаки
 • Тестване, обучения, развитие и демонстрации на реални информационни системи в наблюдавана защитена среда
 • Тестване и изпълнение на различни конфигурации и сценарии с цел оценка, планиране и повишаване устойчивостта на информационните системи относно приложените защитни мерки
 • Тестване на нови софтуерни приложения преди внедряване в работна среда за евентуални слабости и/или зловреден код
 • Симулиране на нови или променени процеси, свързани с използваните информационни системи и подготовка на процедури за реакция в случай на инциденти с информационната сигурност
 • Мониторинг, анализ на производителността на информационните системи с цел повишаване капацитета на „Булгартрансгаз“ за превенция на риска за информационните системи и възможности за ранно откриване и адекватна реакция, в случай на инциденти със сигурността

Специфични цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта

 • Повишаване възможностите на „Булгартрансгаз“ за защита, устойчивост и превенция на инциденти, свързани с информационната сигурност
 • Повишаване възможностите на „Булгартрансгаз“ за управление на информационната сигурност, за защита на информацията и информационните системи, и за предотвратяване и реакция на инциденти, свързани с информационната сигурност
 • Повишаване възможностите на „Булгартрансгаз“ за възстановяване на данни и работоспособността на критични системи, в случай на инциденти, свързани с информационната сигурност
 • Повишаване на компетенциите в областта на информационната сигурност на специалистите, ангажирани с администриране на информационните системи и ресурси
 • Повишаване на компетенциите в областта на информационната сигурност на всички служители на „Булгартрансгаз“
 • Изпълнение на регулаторните изисквания (Директива (EС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи, Закон за киберсигурност, Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закон за електронното управление, Национална стратегия за киберсигурност „КИБЕРУСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ 2020“, вътрешно фирмени политики и инструкции и др.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: € 199 293

БЕНЕФИЦИЕНТ: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 09.05.2019 – 28.02.2021

ФИНАНСИРАНЕ : ПРОЕКТЪТ Е СЪФИНАНСИРАН ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА, СЕКТОР „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”.

 

ТЕКУЩ СТАТУС: Изпълнени възложена обществена поръчка и софтуерни доставки. Към м. февруари 2021г. проектът е технически изпълнен.

КОНТАКТИ:

Тел.: (02) 939 63 00

E-mail: info@bulgartransgaz.bg

„Булгартрансгаз” ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.