Газовата инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД се състои от газопреносна мрежа и подземно газохранилище Чирен (ПГХ „Чирен”), свързано към нея.

Газопреносната мрежа осигурява пренос на природен газ за потребителите в страната, както и пренос на природен газ от и за съседните страни - Гърция, Румъния, Турция, Сърбия и Северна Македония. Тя се състои от 3276 км газопроводи високо налягане и газопроводни отклонения; десет компресорни станции – КС „Кардам-1”, КС „Кардам-2”, КС „Вълчи дол”, КС „Полски Сеновец”, КС „Расово“, КС „Провадия”, КС „Лозенец”, КС „Странджа”, КС „Ихтиман” и КС „Петрич”, с приблизително обща инсталирана мощност в размер на 355 МW; газоизмервателни и газорегулиращи станции, система за електрохимична защита, очистни съоръжения, комуникационна система, информационна система и др. съпътстващи съоръжения. 

Подземното газохранилище „Чирен” разполага с 24 експлоатационни сондажа и с компресорна станция, която е с приблизителна обща инсталирана мощност в размер на 10 МW. Настоящият капацитет на хранилището може да осигури съхранение на
5 813 500 MWh природен газ. Капацитетът за добив и нагнетяване, в зависимост от пластовите налягания и други фактори, е от 5 285 MWh/d до 40 377 MWh/d (0.5 до 3.82 mcm/d при 10.57 MWh/1000m3) за добив, а за нагнетяване от 5 285 MWh/d до 33 824 MWh/d (0.5 до 3.2 mcm/d при 10.57 MWh/1000m3). В аварийна ситуация максималният капацитет за добив е до 49 679 MWh/d (4.7 mcm/d при 10.57 MWh/1000m3) при пълно газово хранилище и за кратък период от време (максимално до 30 дни).

 

Актуална и историческа информация за техническия, договорения и наличния капацитет на важните точки от газопреносната система може да намерите ТУК

Описание на газовата инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД 

Каталог на кодове и наименования на входно/изходни точки, газоизмервателни пунктове от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД

Информация за договорения и наличния капацитет на хранилището, за входящите и изходящите потоци може да намерите ТУК