Услугата спиране подаването на природен газ и обезопасяване и/или байпасиране на газопроводен участък се предлага на други фирми само за участъци и съоръжения от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и/или за съоръжения на пряко присъединени потребители, за които изпълнението или неизпълнението на услугата ще окаже влияние върху надеждността, безаварийна експлоатация на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и върху техническите параметри и качеството на пренасяния природен газ.

Процедура за извършване на услугата:

1. Подаване на Молба от Заявителя, съдържаща техническите параметри необходими за спиране подаването на природен газ.
Същата е в свободен текст и се подава в деловодството на „Булгартрансгаз” ЕАД, с адрес: София 1336, п.к. 3, ж.к.” Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66;

2. Разглеждане на постъпилата молба, проучване на условията и изготвяне на оферта от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД - до 15 работни дни;

3. Изпращане към Заявителя на услугата, писмена оферта с условията за извършване и цената на услугата;

4. Депозиране в „Булгартрансгаз” ЕАД на писмено съгласие от страна на Заявителя по предложената оферта;

5. Сключване на писмен договор между "Булгартрансгаз" ЕАД и Заявителя за изпълнение на дейностите.