Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС) приема и публикува веднъж на всеки две години План за развитие на мрежата в цялата Общност.

Плановете може да намерите на интернет страницата на ENTSOG.

(Документите са достъпни само на английски език)