Закон за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 107/9.12.2003.; посл. изм. бр. 9 от 1.02.2022, в сила от 1.02.2022 г.)
Закон за енергийната ефективност (Обн. ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г.; посл. изм. бр. 21 от 12.03.2021 г.)
Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., посл. доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.)
Закон за устройство на територията (Обн. ДВ, бр. 1/2.01.2001.; изм. бр. 21 от 12.03.2021; изм. с Решение № 17 от 3.11.2021 г. на Конституционния съд на РБ бр. 94 от 12.11.2021 г .)

Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура в сила от 09.03.2018 г. Обн. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.

Общи условия за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ (Приети с Решение № П-1 от 14.03.2013 г. на ДКЕВР, обн., ДВ, бр. 36 от 16.04.2013 г., посл. изм. бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.)
Правила за балансиране на пазара на природен газ (Обн. ДВ, бр. 99/13.12.2016.; посл. изм. бр. 79 от 21.09.2021, в сила от 1.10.2021 г.)
Правила за търговия с природен газ (изм. и доп. ДВ бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)
Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса неутралност при балансиране (Обн. ДВ, бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)
Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД (издадена от ДКЕВР, Обн. ДВ, бр. 72/29.08.2014.; посл. изм. бр. 79 от 8.09.2020 г.)
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г.; посл. изм. бр. 60 от 20.07.2018 г.)
Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (обн. ДВ. бр.63 от 20.07.2004г.; посл. изм. бр. 42 от 9.06.2015 г.)
Наредба № 12 за дейностите на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи (Обн. ДВ, бр. 79 от 10.09.2004 г.; посл. изм. бр. 42 от 9.06.2015 г.)
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти (Обн. ДВ, бр. 88 от 8.102004 г.; посл. изм.и доп. бр. 39 от 28.04.2020 г.)
Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, в сила от 05.04.2013 г. (Обн. ДВ. бр. 33 от 05.04.2013 г.; посл. доп., бр. 95 от 3.12.2019 г)
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн. ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.; посл. изм. бр. 10 от 1.02.2019 г.)
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г; посл. изм. и доп. бр. 89 от 12.11.2019 г., в сила от 12.11.2019 г.)

НАРЕДБА № 3 от 21 март 2013 за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г.,посл. изм. и доп., бр. 25 от 29.03.2022 г.)
Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Обн. ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г., в сила от 7.12.2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2012 г., бр. 30 от 1.04.2014 г.)
Наредба №4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (Обн. ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 г.; посл. изм. бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г.)
Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (Обн. ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г., изм., бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 9.08.2019 г., в сила от 9.08.2019 г.)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022

Приложения 1-8 План за действие 2022

Превантивен план за действие - 2020

Национална оценка на риска - 2020

Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи (Обн. ДВ, бр. 77 от 3.09.2013 г.)
Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване (Обн. ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)
Решение № ВМ-1 от 29.09.2015 г. относно, одобрение на доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Европейската комисия от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи