Актуана версия на CEE GRIP може да намерите на интернет страницата на ENTSOG

Документите са достъпни само на английски език.