Подземното газохранилище „Чирен”, разположено в близост до гр. Враца и служи за покриване на сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната.

Газохранилището се експлоатира с 24 експлоатационни сондажи, компресорна станция с обща инсталирана мощност 10 MW и други технологични съоръжения, необходими за осигуряване на нагнетяването, добива и качеството на съхранявания газ.

Дневните капацитети на газохранилището при нагнетяване и добив зависят от текущото пластово налягане в подземния газов резервоар, както и от други фактори и варират от 0.5 млн.м3/д до 4.7 млн.м3/д. (при форсирани режими в кризисни ситуации) ​​*

Капацитети на нагнетяване и добив в  ПГХ Чирен

Капацитет Нагнетяване Добив
Max дневен капацитет 3.2  млн.м3/ден 3.82 млн.м3/ден
Min  дневен капацитет 0.5  млн.м3/ден 0.5 млн.м3/ден

 

*  Max дневен капацитет, при форсирани режими в кризисни ситуации, който зависи от пластовото налягане, постижим за кратко време (≤ 1 месец).
 

Крива на добив на ПГХ "Чирен"

Крива на нагнетяване на ПГХ "Чирен"