“Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството му на експлоатационно дружество по смисъла на Закона за устройство на територията, разглежда преписки на физически и юридически лица за съгласуване на инвестиционни намерения и издаване на становища за вида на ограниченията, които се налагат в устройството на съответната територия, поради наличие или близост на съществуваща газопреносна инфраструктура, собственост на дружеството.
Срокът за издаване на писмени становища е до 30 дни от датата на представяне на писмено заявление в централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД.


Образец на Заявление за издаване на становище за съгласуване на инвестиционно намерение


Информация за нормативните изисквания и случаите, в които следва да бъде поискано издаване на становище