Проектите дават възможност за газификация на 12 общини с редица икономически и социални ползи

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 13 април 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите осем месеца на 2020 г., считано от м. май 2020 г. Всеки от месечните продукти е в размер на 208 649 MWh/месец

На основание § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, публ. ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.),

На основание § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, публ. ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.)

Бихме искали да Ви информираме, че към 15.30 ч.днес на анонимния краткосрочен сегмент на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД бе сключена сделка с продукт „в рамките на деня“, като бе постигната цена в размер на 24.50 лв./MWh

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен” за газова година 2014-2015 г.

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Работата по трасето на „Балкански поток“ напредва при съобразяване с всички мерки, свързани с въведеното извънредно положение

При съобразяване с всички мерки, свързани с въведеното извънредно положение в страната, продължава работата по рехабилитация на съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.