АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 Г.

Начало: 12.09.2023, 9:50 EET

Публикуванана е актуализация на информацията за планираните ремонтни дейности за 2023 г. 

Промяна в продължителността на планираното ограничение на капацитета на точката Кюстендил/Жидилово през септември 2023 г.

Програмата е налична на Интернет страницата на Булгартрансгаз ЕАД, секция ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА - > РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

 

UPDATE OF THE INFORMATION ABOUT THE SCHEDULED MAINTENANCE ACTIVITIES

Event start: 12.09.2023, 9:50 EET

Bulgartransgaz has published an update of the maintenance program for the calendar year: 2023.

Updated duration of the planned capacity limitation at the point Kyustendil (BG) / Zhidilovo (MK) in September 2023.

The plan is available on Bulgartransgaz's web-side, section INFORMATION PLATFORM - >MAINTENANCE ACTIVITIES

INFORMATION ABOUT THE EVENT IS PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER