О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Заустване на дъждовни води, формиращи се от площадка РЕП Загоре в повърхностен воден обект - р. Азмака, с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора“.

 

Лица за контакт от страна на Възложителя:

 

Петя Богатинова - тел.: 02/939 6262; факс:02/925 00 63;

e-mail: petia.bogatinova@bulgartransgaz.bg

и

Петя Бакърджиева - тел.: 0884 339 445;

e-mail: Petya.Bakardzhieva@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, 6000, ул. "Стара планина" № 2.

С уведомлението може да се запознаете на следния линк.