Описание на услугите

 

Непрекъсваеми услуги:

Предоставяне на фиксиран капацитет за пренос на природен газ, чийто непрекъсваем пренос е гарантиран от „Булгартрансгаз” ЕАД по силата на сключен договор за пренос.

 

Прекъсваеми услуги:

Предоставяне на капацитет за пренос на природен газ, чийто пренос може да бъде прекъсван от оператора на преносната система. Начинът и условията за ограничаване/прекъсване са съгласно договор за пренос.

 

Дългосрочни услуги:

Услуги с продължителност една или повече години, на база сключен договор за пренос за срок от не по-малко от една година или за срок, кратен на една година, но не повече от пет години.

 

Краткосрочни услуги:

Услуги, на база сключени месечни/тримесечни договори, с продължителност по-малка от една година.

Месечен договор – сключва се за срок от не по-малко от един месец или за срок, кратен на един месец, но не по-дълъг от 11 месеца. Договорът се сключва с дата на влизане в сила от първото газово денонощие на календарния месец, съгласно заявения график за пренос на природен газ по този договор, и приключва при изтичането на последното газово денонощие от последния месец от срока му на действие.

Тримесечен договор – договор, сключен за срок от не по-малко от едно газово тримесечие или за срок, кратен на едно газово тримесечие, но не по-дълъг една газова година. Договорът се сключва с дата на влизане в сила от 8:00 ч. местно време (София) на първия ден на месец януари, април, юли и октомври и завършващ в 8:00 ч. местно време на първия ден на всеки последващ април, юли, октомври и януари съответно.