Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система (ПОИ 6.8.2)

 untitled_1

ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.8.2.Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система (ПОИ 6.8.2)

ПОИ 6.8.2 представлява комплексен, многокомпонентен и поетапен проект за модернизация, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура на територията на България, която е собственост и се експлоатира от комбинирания газов оператор „Булгартрансгаз” ЕАД.

Проектът се изпълнява в 3 времеви фази и включва следните видове дейности:

 • Модернизация и рехабилитация на компресорни станции;
 • Ремонт и подмяна на участъци от газопровода след инспекции;
 • Разширяване и модернизация на съществуващата мрежа;
 • Инспекции за установяване и характеризиране състоянието на газопроводите;
 • Внедряване на системи за оптимизиране процеса на управление на техническото състояние на мрежата.

ОБОБЩЕНО НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

В изпълнение на Указания за прозрачност и обществено участие (Приложение VI към Регламент (ЕС) 347/2013), „Булгартрансгаз” ЕАД публикува Обобщено Нетехническо резюме на ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система.

Обобщено Нетехническо Резюме може да намерите тук

Обобщено Нетехническо Резюме: Издание 2-2018 г.

ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ ЗА ПРОЕКТА

В изпълнение на Указания за прозрачност и обществено участие (Приложение VI към Регламент (ЕС) 347/2013), „Булгартрансгаз” ЕАД публикува Информационна Брошура на ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система.

Информационната брошура може да намерите тук

Листовка за проекта може да намерите тук

ПОЛУЧЕНО ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТА

Проект от „общ интерес” 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система – ФАЗА 2 се изпълнява със собствени средства на „Булгартрансгаз” ЕАД и с финансовата подкрепа на ЕС, чрез програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).

 • През м. април 2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2015/1119568. Размерът на безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 50% от сумата на действието – до 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) евро, като то обхваща следните три основни дейности:
 • Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията (подсилването) на северния полупръстен на газопреносната система – участък от около 58 км.
 • Подготвителни дейности за модернизация на 3 компресорни станции чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.
 • Вътрешнотръбни инспекции на два газопроводни участъка.
 • През м. май 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2016/1290626. Размерът на безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 50% от сумата на действието – до 182 000 (сто осемдесет и две хиляди) евро, като то обхваща следната дейност:
 • Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията (подсилването) на северния полупръстен на газопреносната система – участък от около 23 км.

Допълнителна информация за Програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и финансираните от нея проекти може да бъде намерена на следния интернет адрес на програмата:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 „Булгартрансгаз” ЕАД публикува Концепция за обществено участие за проект от общ интерес (ПОИ) 6.8.2 „Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система“.

Концепцията може да намерите тук

 

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТ

Коментари,  въпроси и препоръки относно проектите от „общ интерес” могат да бъдат изпращани на официалния електронен адрес на Дружеството: info@bulgartransgaz.bg, чрез попълване на Формуляр за коментари и въпроси относно проекти от „общ интерес”, изпълнявани от „Булгартрансгаз” ЕАД, който се намира на адрес:

https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/pcis-118.html

ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА НА ЕК:

Повече информация за проектите от „общ интерес“ може да бъде открита на официалната интернет страница на Европейската Комисия (ЕК): 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest.

НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ:

Наръчник за процедурите в процеса по издаване на разрешения за проекти от „общ интерес” в Република България, се издава на основание чл. 9 на Регламент 347/2013 от Министерство на енергетиката, в качеството му на Национален компетентен орган. Наръчникът може да бъде намерен на адрес:

http://www.me.government.bg/files/useruploads/files/epsp/manual_bulgaria_reg_347.pdf

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация