Информация относно Методика за превръщане на измерените количества природен газ в енергийни единици

Уважаеми Партньори,

В изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД информира всички заинтересовани страни, че с цел улесняване работата на ползвателите на мрежата в ежедневните им дейности свързани с преноса на природен газ, е разработена и публикувана „Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици“.

Методиката е публикувана на тук

Съгласно Методиката, операторът на газопреносната мрежа определя представителна калоричност, която се прилага за всички вътрешни входно/изходни точки на националната газопреносна система (НГПМ) и газопреносната мрежа за транзитен пренос (ГМТП) за номиниране на количествата за пренос в съответните точки и за изчисляване на енергийната стойност на измерените обеми в съответните точки.

Представителната калоричност се оповестява ежемесечно тук, не по-късно от 15 календарни дни преди започване на съответния месец.