Още новини

19.05.2014

Газопреносните оператори от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) публик ...

Газопреносните операторите от района на Централна и Източна Европа публикуват второто издание на Регионалния инвестиционен план, изработен в съответствие с изискванията на член 12 (1) от Регламент (EО) 715/2009.

повече »
28.04.2014

„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява процедура за разпределение на капацитет ...

„Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен” за газова година 2014-2015 г.

повече »
10.04.2014

Публична консултация на проект на актуализация на Десетгодишен план ...

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД стартира публична консултация на актуализиран проект на Десетгодишeн план за раз

повече »
02.04.2014

Консултации с ползвателите на газопреносната мрежа относно важните т ...

В изпълнение на изискванията на чл. 18, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕО) №715/2009г. „Булгартрансгаз” ЕАД стартира консултации с ползвателите на газопреносната мрежа по отношение на важните точки, за които следва да се оповестява публично информацията, посоч

повече »
21.03.2014

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ...

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане Изграждане на нови регулиращи и измервателни линии за ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД и Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас към обект: Газорегулираща станция /ГРС/ Бургас.

повече »
21.03.2014

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична ...

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане на подобект: „Удвояване на газопровода между км 58+524 – км 58+842.54” към обект „Преносен газопровод високо налягане и АРГС Силистра”.

повече »
27.01.2014

„Булгартрансгаз” ЕАД стартира процес Open Season за разширение на ПГ ...

„Булгартрансгаз” ЕАД стартира процес Open Season с провеждане на Предварително пазарно изследване във връзка с инвестиционното си намерение за разширение на действащото подземно хранилище за съхранение на природен газ ПГХ „Чирен” и предоставяне след 2017

повече »
21.01.2014

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект „Линейна част и технологични площадки на входно/изходни газопроводи (шлейфи) за връзка на Компресорна станция Петрич с магистрален газопровод” към Реко

повече »
08.01.2014

Предстоящо въвеждане в експлоатация на междусистемна газова връзка Б ...

Междусистемната газова връзка България-Румъния ще бъде въведена в експлоатация в рамките на първото тримесечие на 2014 г., като се предвижда датата за въвеждане в търговска експлоатация да бъде до края на месец март 2014 г.

повече »
15.11.2013

„Булгартрансгаз” ЕАД въвежда в търговска експлоатация нова изходна т ...

„Булгартрансгаз” ЕАД въвежда в търговска експлоатация от 25 ноември 2013 г. нова изходна точка – газоизмервателна станция (ГИС) Сандански 2, както и газопроводно отклонение, свързващо ГИС Сандански 2 със съществуващата газопреносната мрежа.

повече »